განცხადების ტიპები

დისტანციური მომსახურება

გთხოვთ, შეავსეთ თქვენი საკითხის შესაბამისი განცხადების ფორმა და გამოაგზავნეთ
კომპანიის ელექტრონულ ფოსტაზე - online@gwp.ge


 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №44-ის შესაბამისი განაცხადი

 

 

! გაფრთხილება - განაცხადის ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი დახარვეზდება.

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა  

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი
-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);
-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს
-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   

 

 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:


 

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


 • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

 • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

 დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების არეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №44 -ის შესაბამისი განაცხადი:

 

 

! გაფრთხილება - განაცხადის ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი დახარვეზდება.

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;

-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   

 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:

 

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


 • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

 • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11. 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების არეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №44 -ის შესაბამისი განაცხადი

 

! გაფრთხილება - განაცხადის ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი დახარვეზდება.

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;

-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   


 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური 

 


 

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


 • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

 • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

 დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №44 -ის შესაბამისი განაცხადი

 

 

! გაფრთხილება - განაცხადის ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი დახარვეზდება.

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;

-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   

 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური

  

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


 • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

 • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

 

 დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

მრიცხველის მონტაზი და სულადობის დარიცხვის გაუქმების მოთხოვნის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 30 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • აბონენტის ნომერი
 • ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

სულადობის კორექტირების მოთხოვნის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • მფლობელის პირადობის ასლი/მინდობილობა, მინდობილი პირის შემთხვევაში
 • მინიმუმ სამი წლის პერიოდის ცნობა
 • თელასის ბრუნვის ისტორია
 • გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვალების მოწმობა და  საინფორმაციო ბარათი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

 

განაცხადი აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლის შესახებ  -  აბონენტად რეგისტრირებული პირის შეცვლა, ნასყიდობა, დროებითი სარგებლობა

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

აბონენტის რეგისტრაციის, ცვლილების მოთხოვნის შემთხვევაში, კომპანია  მომხმარებლის მიმართვიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულება.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

იურიდიული პირისთვის:

 • იჯარა - იჯარის ხელშეკრულება
 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • მეიჯარის და მოიჯარის სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
 • მფლობელის მიერ შევსებული თანხმობის ფორმა
 • მეპატრონის და მოიჯარის პირადობის ასლები/ მინდობილობა მინდობილი პირის შემთხვევაში
 • დირექტორის პირადობის მოწმობის ასლი/მინდობილობა, მინდობილი პირის შემთხვევაში

 

ფიზიკური პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • მფლობელის პირადობის მოწმობის ასლი
 • მინდობილობა მინდობილი პირის შემთხვევაში, აბონენტის ნომერი.დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

 

 

აღრიცხვის კვანძის შემადგენელი ნაწილების შეცვლა, დალუქვა, მათ შორის მრიცხველის ან/და ლუქის დაზიანების შემთხვევაში

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დაზიანებული აღრიცხვის კვანძის, ასევე მისი შემადგენელი მრიცხველების, სხვა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების აღდგენას, შეცვლასა და დამონტაჟებას უზრუნველყოფს კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

იურიდიული პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი,
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
 • აბონენტის ნომერი
 • პასუხისმგებელი პირის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი


ფიზიკური პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • აბონენტის ნომერი
 • ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

დარიცხული თანხის კორექტირების მოთხოვნის განაცხადის ფორმა


განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დარიცხული თანხის კორექტირების მოთხოვნის განაცხადის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • აქტის ნომერი
 • აბონენტის ნომერი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დაზიანებული აღრიცხვის კვანძის, ასევე მისი შემადგენელი მრიცხველების, სხვა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების აღდგენას, შეცვლასა და დამონტაჟებას უზრუნველყოფს კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში. მომხმარებელს შეიძლება დაეკისროს სასმელი წყლისმრიცხველის შემოწმების საფასურის გადახდა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

იურიდიული პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
 • აბონენტის ნომერი
 • პასუხისმგებელი პირის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი


ფიზიკური პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • აბონენტის ნომერი
 • ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმების მოთხოვნის შემთხვევაში, კომპანია  ვალდებულია, უზრუნველყოს ადგილზე შემოწმება მომხმარებლის მიმართვიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში. ამასთან, თუ მომსახურების გასაწევად საჭიროა მომხმარებლის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე შესვლა, მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წყალმომარაგების ლიცენზიატის  წარმომადგენლების დაშვება მის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე წინასწარ შეთანხმებულ დროს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • აბონენტის ნომერი
 • პირადობის მოწმობის ასლი


დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

იურიდიული პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
 • აბონენტის ნომერი
 • პასუხისმგებელი პირის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი
 • მითითებული უნდა იყოს რა პერიოდზე ითხოვს აბონენტი დავალიანების გადანაწილებას


ფიზიკური პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • აბონენტის ნომერი
 • ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი
 • მითითებული უნდა იყოს რა პერიოდზე ითხოვს აბონენტი დავალიანების გადანაწილებას

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადი მომხმარებლის საკითხის განხილვაზე.

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • აბონენტის ნომერი
 • პირადობის მოწმობის ასლი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • სამეწარმეო რეესტრი იურიდიული პირის შემთხვევაში
 • აბონენტის ნომერი
 • პირადობის მოწმობის ასლიდამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

  

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადი უძრავი ქონების გაყოფის შემთხვევაში

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

იურიდიული პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
 • პასუხისმგებელი პირის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი


ფიზიკური პირისთვის:

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
 • მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

 • საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
 • გადახდის ქვითარი
 • აბონენტის ნომერი და პირადობის მოწმობის ასლი

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!
 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

განაცხადის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 30 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

ფიზიკური პირისთვის:


• საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
• ფართის მესაკუთრის პირადობის ასლი
• მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი


იურიდიული პირისთვის:


• საჯარო რეესტრის ამონაწერი ან/და საკადასტრო კოდი
• სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი
• პასუხისმგებელი პირის პირადობის ასლი
• მინდობილობის შემთხვევაში მინდობილობა და მინდობილი პირის პირადობის ასლი
• მრავალბინიანი კორპუსის მშენებლობის შემთხვევაში, ქონების მფლობელთა ჩამონათვალი, მოხმარების ტიპისა და არსებობის შემთხვევაში ელექტროენერგიის აბონენტის მითითებით

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • აბონენტის წერილობითი თანხმობა მოხმარებული სასმელი წყლის დარიცხვაზე (თუ განმცხადებელი და აბონენტი სხვადასხვა პირია) ;
 • მინდობილი პირის შემთხვევაში, მინდობილობა

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა 

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • განაცხადში მითითებული დოკუმენტაცია

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11