რუსთავის წყლის დისტანციური მომსახურება/განცხადების ტიპები

გთხოვთ, შეავსეთ თქვენი საკითხის შესაბამისი განცხადების ფორმა და გამოაგზავნეთ
კომპანიის ელექტრონულ ფოსტაზე - rustavionline@gwp.ge

 

 

1. განაცხადი წყალმომარაგების სისტემაზე ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ

2. განაცხადი წყალმომარაგების სისტემაზე ორი ან მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ

3. განაცხადი აბონენტის გაყოფის შესახებ

4. განაცხადი მომხმარებლის მიერ წყალმომარაგების მოცულობის გაზრდის შესახებ

5. განაცხადი მრიცხველის მონტაჟის და სულადობით დარიცხვის გაუქმების შესახებ

6. განაცხადი აბონენტის სულადობის კორექტირების შესახებ

7. განაცხადი აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლის შესახებ

8. განაცხადი აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ

9. განაცხადი დარიცხული თანხის კორექტირების მოთხოვნის შესახებ 

10. განაცხადი მრიცხველის შემოწმების შესახებ

11. განაცხადი მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმების შესახებ

12. განაცხადი დავალიანების გადანაწილების შესახებ

 

13. განაცხადის ფორმა

14. საჩივრის ფორმა

15. განაცხადი წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ (ურთიერთშეთანხმებით მიერთება)

 

16. განაცხადი მომხმარებლის ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ

 

17. განაცხადი გამანაწილებელ ქსელზე დროებითი მიერთების შესახებ