მართვის სისტემის პოლიტიკა

 

gwp-ის მენეჯმენტმა ყველა სახის საქმიანობისთვის, კეთილსინდისიერებისა და შესაბამისობის კულტურის გათვალისწინებით შეიმუშავა მართვის სისტემის პოლიტიკა.

 

 

აღნიშნული სისტემა თანხვედრაშია gwp-ის სხვა პოლიტიკებთან და განსაზღვრავს სახელმძღვანელო პრინციპებს შემდეგი მიმართულებებით: ხარისხი, გარემოს დაცვა, ენერგიის მოხმარება, შრომის უსაფრთხოება, ინოვაციები და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა, ლაბორატორიული კვლევები.

 

მართვის პოლიტიკა თავის მხრივ მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს: წყლის სრული ციკლის მართვას, წყლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიების საქმიანობას, წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის პროექტირებასა და მშენებლობას, ასევე ჰიდრავლიკური სამუშაოების განხორციელებას. კომპანიის მიზანია დანერგოს საუკეთესო პრაქტიკა, სამუშაოების შესრულების მუდმივი გაუმჯობესების გზით.

 

File:PDF file icon.svg - Wikipedia - gwp - ის მართვის სისტემის პოლიტიკა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


პოლიტიკა